Kiểm định đánh giá chất lượng công trình Trường Mần non Thanh Quân

5/24/2023 4:16:15 PM
Công trình: Trường Mần non Thanh Quân Hạng mục: Nhà lớp học 1 tầng 4 phòng; 2 nhà lớp học 1 tầng 2 phòng; nhà công vụ và nhà bếp

Kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng

Công trình: Trường Mần non Thanh Quân

Hạng mục: Nhà lớp học 1 tầng 4 phòng; 2 nhà lớp học 1 tầng 2 phòng; nhà công vụ và nhà bếp

Địa điểm: Xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Một số hình ảnh công trình:

Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4330224079929-c535a6ac6b933ac2f6a3f6b8f4a85673-20230524040841-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4330216802661-0a829a28f1f1791cf59d78e22c7970ed-20230524040905-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4330216851182-1edfe9a84a99de971eb354d64dd3f6ff-20230524040918-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4330216863409-e333a75dd199fd90e4a82d70960b12af-20230524041041-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4330216995927-854ff69485a7ec1296dc29e988d1884f-20230524041059-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4330217023881-9e26f6620d7bd5bedb803c5297e7d542-20230524041112-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4330217008081-b4855aa6cc0619c2f440a81aa8e7bb45-20230524041129-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4330217036554-737749d30be29123c2f7e176587b2a69-20230524041446-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4330217010594-de94ebe0e1f08427ea88cd2a5e4efa38-20230524041521-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4330220032351-70dc415d8d6a4ff0516fd917759d25a9-20230524041536-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4330220103395-45f2c9b59dfeb7dfbe6ba4a8599e70ad-20230524041553-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4330224052737-a0dff20426437053563d4e4114ccddb7-20230524041606-e.jpg

 

Tin liên quan