Lịch sử hình thành và phát triển của Trung tâm Tư vấn, kiểm định xây dựng và môi trường

6/1/2022 8:31:57 AM

Ngày 24/9/1997, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 797/ QĐ - TTg về việc thành lập Trường Đại học Hồng Đức. Trường Đại học Hồng Đức được vinh dự mang niên hiệu vua Lê Thánh Tông - một trong những vị hoàng đế anh minh nhất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam; là trường đại học công lập đa ngành, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm Tư vấn kiểm định xây dựng và môi trường Hồng Đức trực thuộc trường Đại học Hồng Đức được nâng cấp từ Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng trực thuộc khoa Kỹ thuật-Công nghệ theo quyết định số 84/QĐ-ĐHHD ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức.

Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-ĐHHĐ ngày 30 tháng 03 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức Quyết định đổi tên Trung tâm Tư vấn, kiểm định xây dựng và môi trường Hồng Đức thành Trung tâm Tư vấn, kiểm định xây dựng và môi trường trực thuộc trường Đại học Hồng Đức; chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm được giữ guyên theo quy định của Nhà trường.

Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/z34438-2jpg-20220530024330-e.jpg