Ngành nghề hoạt động chính của Trung tâm

6/1/2022 8:44:52 AM
  • Thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng;
  • Kiểm định, đánh giá chất lượng công trình hoặc hạng mục công trình xây dựng;
  • Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng các công trình xây dựng;
  • Thực hiện dịch vụ tư vấn, thi công xây dựng và môi trường bao gồm:

        - Tư vấn, thi công dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán dự án;

        - Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và tổng dự toán dự án;

        - Tư vấn, thi công, giám sát công trình xây dựng và công trình môi trường;

        - Giám sát các công trình, dự án theo hợp đồng với chủ đầu tư

        - Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất thủy văn, địa chất công trình phục vụ cho công tác thiết kế quy hoạch và thiết kế công trình xây dựng;

  • Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thí nghiệm, thực hành cho sinh viên Khoa Kỹ thuật- Công nghệ;
  • Nghiên cứu, triển khai các đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ;
  • Sản xuất, hỗ trợ sản xuất và chuyển giao các kết quả nghiên cứu và ứng dụng Khoa học và Công nghệ;