Kiểm định đánh giá chất lượng công trình Sửa chữa, cải tạo Nhà nghỉ E, Trung tâm hội nghị 25B

5/26/2023 9:51:29 AM
Kiểm định chất lượng công trình Sửa chữa, cải tạo Nhà nghỉ E, Trung tâm hội nghị 25B

Dự án: Sửa chữa, cải tạo Nhà nghỉ E, Trung tâm hội nghị 25B

Gói thầu: Kiểm định chất lượng công trình

Hạng mục: Nhà nghỉ E

Địa điểm: Trong khuôn viên Trung tâm hội nghị 25B, Thành phố Thanh Hóa.

Một số hình ảnh hiện trường:

Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4377638138525-bfd996571b8ea208c0c731919dc095c0-20230526094906-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4377638161515-54fe20528fc640bb1e5221f9cb313cc0-20230526094930-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4377638167120-bcc43babe7f4b8df6c7561ceb422bc84-20230526094941-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4377638170153-b246eb0a543008f18fce8d115ae66310-20230526095001-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4377638167121-935c0f1b71c21f2294a4d5be6d206342-20230526095019-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4377638142097-e061b900d81d2654bef35e83ea38959e-20230526095037-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4377638171432-e5d49c0adec2c86e2c5643f9dc73872b-20230526095051-e.jpg
Media/2029_tvkdxdmt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4377638193221-3cc5f491fab4e7986f7f6949630c10e0-20230526095104-e.jpg

 

 

Tin liên quan