Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn, kiểm định xây dựng và môi trường

6/1/2022 9:56:04 AM

1. Chức năng của Trung tâm Tư vấn, kiểm định xây dựng và môi trường

Tư vấn, kiểm định chất lượng các công trình xây dựng và môi trường; nghiên cứu, triển khai các đề tài, dự án khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học vật liệu, xây dựng và môi trường; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thí nghiệm, thực hành cho sinh viên khoa Kỹ thuật - Công nghệ.

2. Nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn, kiểm định xây dựng và môi trường

2.1. Thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng; 

2.2. Kiểm định, đánh giá chất lượng công trình hoặc hạng mục công trình xây dựng;

2.3. Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng các công trình xây dựng;

2.4. Thực hiện dịch vụ tư vấn xây dựng, môi trường bao gồm:

- Tư vấn dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán dự án;

- Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán dự án;

- Tư vấn giám sát công trình xây dựng;

- Giám sát các công trình, dự án theo hợp đồng với chủ đầu tư;

- Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất thủy văn, địa chất công trình phục vụ cho công tác thiết kế quy hoạch về thiết kế công trình xây dựng; 

2.5. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thí nghiệm, thực hành cho sinh viên khoa Kỹ thuật và Công nghệ

2.6. Nghiên cứu, triển khai các đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ; 

2.7. Sản xuất, hỗ trợ sản xuất và chuyển giao các kết quả nghiên cứu và ứng dựng Khoa học và Công nghệ;

2.8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao, tổ chức triển khai và phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường.

2.9. Chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền và của nhà trường. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định và yêu cầu của nhà trường 

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng trường đại học Hồng Đức giao.